مكالمه رضاشاه با آتاتورك به زبان توركي

سخن گفتن رضاشاه، عاليرتبه ترين مقام رسمي دولت ايران، با آتاتورك به زبان توركي، يكي از محكمترين مدارك و شواهد دال بر رسمي و دولتي بودن دو فاكتوي زبان توركي، حتي در اوان سلسله فارس پهلوي نيز است.

اين امر نشان مي دهد كه روند زدودن زبان توركي از ساختار دولت و كشور ايران و به عنوان زباني دولتي-ديپلماتيك پس از ساقط نمودن دولت توركي آزربايجاني قاجار، دفعتا نبوده و به طور انتقالي و پله به پله انجام گرفته و در نهايت تبديل به وضعيت امروز يعني حاكميت مطلق و انحصاري عنصر ملي فارس Okumaya devam et

بحران كوچيها در بهسود

مصاحبه اختصاصی با استاد دای فولا دی

نوسينده و سیاست دان در مورد

بحران كوچيها در بهسود

Okumaya devam et