تاریخ نگار هزاره کاظم یزدانی: هزاره ها ریشه تورکی دارند

از زمان به قدرت آمدن افغان ها، حاکمان کوشش نمودند تا تاریخ مردم تورک را نابود کنند.

دشمنی حاکمان افغان با تورکان و بويژه هزاره ها به قتل عام و غصب زمین هایشان محدود نشده بلکه تا توانستند تاریخ و گذشته آنان را هم نابود کردند.

درباره گذشته مردم هزاره، تاریخ نویسان مغرض وابسته به حاکمان افغان کوشش نمودند تا میان آنان و گذشته و تاریخ پربارشان فاصله ایجاد کنند. Okumaya devam et

مكالمه رضاشاه با آتاتورك به زبان توركي

سخن گفتن رضاشاه، عاليرتبه ترين مقام رسمي دولت ايران، با آتاتورك به زبان توركي، يكي از محكمترين مدارك و شواهد دال بر رسمي و دولتي بودن دو فاكتوي زبان توركي، حتي در اوان سلسله فارس پهلوي نيز است.

اين امر نشان مي دهد كه روند زدودن زبان توركي از ساختار دولت و كشور ايران و به عنوان زباني دولتي-ديپلماتيك پس از ساقط نمودن دولت توركي آزربايجاني قاجار، دفعتا نبوده و به طور انتقالي و پله به پله انجام گرفته و در نهايت تبديل به وضعيت امروز يعني حاكميت مطلق و انحصاري عنصر ملي فارس Okumaya devam et

جعلیات تاریخی در مورد پاسارگاد و استوانه کوروش

مستند مجعولات مجلل، جعلیات تاریخی در مورد پاسارگاد و استوانه کوروش،

پس از مستند تختگاه هیچ کس که به بررسی جعلیات تاریخی در تخت جمشید پرداخته بود، مستند جدید با نام مجعولات مجلل، به بررسی جعلیات تاریخی در مورد بنای موسوم به پاسارگاد و مقبره ادعایی کوروش و استوانه کوروش که پان ایرانیست ها مدعی اولین سند حقوق بشر بودن آن هستند، پرداخته است که توسط ناصر پورپیرار تهیه شده است: Okumaya devam et