بحران كوچيها در بهسود

مصاحبه اختصاصی با استاد دای فولا دی

نوسينده و سیاست دان در مورد

بحران كوچيها در بهسود

Okumaya devam et

جعلیات تاریخی در مورد پاسارگاد و استوانه کوروش

مستند مجعولات مجلل، جعلیات تاریخی در مورد پاسارگاد و استوانه کوروش،

پس از مستند تختگاه هیچ کس که به بررسی جعلیات تاریخی در تخت جمشید پرداخته بود، مستند جدید با نام مجعولات مجلل، به بررسی جعلیات تاریخی در مورد بنای موسوم به پاسارگاد و مقبره ادعایی کوروش و استوانه کوروش که پان ایرانیست ها مدعی اولین سند حقوق بشر بودن آن هستند، پرداخته است که توسط ناصر پورپیرار تهیه شده است: Okumaya devam et

اوزبيكھا در افغانستان

اوزبيكھا در افغانستان

Uzbeks in Afganistan

Afganistan’da Özbekler

Okumaya devam et